Privacy beleid

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Reumabeweeggroep de Meierij, KvK nr. 17128267, SBI-code 88992, gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, ook als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen,
 • geheim houden,
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@reumabeweeggroepdemeierij.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de administratie gevoerd door de secretaris en penningmeester van reumabeweeggroep de Meierij en op de website van www.reumabeweeggroepdemeierij.nl

Reumabeweeggroep de Meierij is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Enkele kenmerken van reumabeweeggroep de Meierij

 • Het bestuur bestaat uit leden van reumabeweeggroep de Meierij en het bestuur heeft geen eigen kantoorlocatie of –adres.
 • Alle te verrichten werkzaamheden geschieden vanaf het thuisadres van de bestuursleden. Zij gebruiken hiervoor de persoonlijke computers en eigen dossierruimte tot welke zij alleen toegang hebben. De computers kennen zelfgekozen beveiligingssoftware.
 • Genoemde functionarissen werken als vrijwilliger t.b.v. de vereniging en kennen alleen vergoeding van de gemaakte kosten.
 • Het contactadres van de vereniging is het huisadres van de secretaris:
  Schutsboom 1
  5481 GL Schijndel.
  Alle communicatie tussen de genoemde functionarissen geschiedt per post, WhatsApp en/of per email.
 • In deze communicatie domineren zaken rondom het aansturen van de vereniging. De bij de functionarissen aanwezige papieren- en computerbestanden hebben vooral betrekking op het aansturen van de vereniging.
 • De aard van de afzonderlijke bestanden is gekoppeld aan de afzonderlijke taakstelling van iedere functionaris binnen de vereniging. De leden van reumabeweeggroep de Meierij zijn natuurlijke personen.
 • Als er bestanden met persoonlijke gegevens worden verzonden via de email is het bestand versleuteld met een wachtwoord.

Waarom we gegevens nodig hebben

Reumabeweeggroep de Meierij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van het bewegen in de beweeggroepen en bijeenkomsten in het kader van informatieverstrekking of lotgenotencontact.
 • Verzenden van de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Een zorgvuldige leden-administratie en het innen van de contributie.
 • Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.
 • Analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. Afmelden voor de nieuwsbrief kunt u via de afmeld knop onderaan de nieuwsbrief.

De registratie van persoonspersoonsgegevens

Binnen de vereniging richt de registratie zich op:
A.       De leden van reumabeweeggroep de Meierij
B.       De leden van de werkgroepen en fysiotherapeuten van reumabeweeggroep de Meierij die ook lid zijn van de vereniging.
Ad A.
Privacy beleid persoonspersoonsgegevens van de leden van reumabeweeggroep de Meierij.
Het betreft hier:
de NAW-persoonsgegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer. Daarnaast kunnen leden een noodnummer (ICE)-nummer doorgeven. Dit is niet verplicht.

Het (interne) doel van deze registratie is om de onderlinge communicatie ten dienste van de verenigingsdoelstelling te maximaliseren.
Het registreren van de leden is uitsluitend een taak van de secretaris, de persoonsgegevens worden door hem bewaard in een bestand op zijn computer. Het ledenbestand wordt in principe niet verstrekt aan anderen, niet aan interne mensen en niet aan externe mensen of instanties, tenzij de organisatie van een verenigingsactiviteit dat vraagt.
Met uitzondering van de penningmeester, die krijgt wel het ledenbestand, om de contributie te kunnen innen.
De persoonsgegevens worden door de secretaris gebruikt om intern te communiceren, veelal via de e-mail, welke via een BCC verzonden worden, zodat de e-mailadressen niet openbaar worden.
De bewaartermijn: minimaal zo lang iemand lid is van reumabeweeggroep de Meierij, maximaal één jaar na het opzeggen van het lidmaatschap.

Ad B.
Privacy beleid persoonspersoonsgegevens van leden van reumabeweeggroep de Meierij die deel uitmaken van werkgroepen en de fysiotherapeuten van reumabeweeggroep de Meierij.

Het betreft hier:
de NAW-persoonsgegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en ICE gegevens.
Het (interne) doel van deze registratie is om de onderlinge communicatie tussen leden van werkgroepen ten dienste van de verenigingsdoelstelling te maximaliseren.

Het registreren van de persoonspersoonsgegevens van leden van de vereniging is een taak van de secretaris, de persoonspersoonsgegevens worden bewaard in een bestand op een beveiligde computer. De persoonsgegevens van leden worden niet verstrekt aan derden.

De bewaartermijn: minimaal zolang iemand lid is van reumabeweeggroep de Meierij en de werkgroep, maximaal tot één jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

 

Enkele algemene aanvullingen bij het geschetste privacy beleid

 • Leden worden geïnformeerd over hun rechten ten aanzien van de door hen beschikbaar gestelde persoonspersoonsgegevens.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de aanwezige persoonspersoonsgegevens. Bij de boven geschetste registratie van persoonsgegevens zijn geen externe partijen als technisch beheerder betrokken.
 • In de jaarbegrotingen en het financieel jaarverslag worden geen persoonspersoonsgegevens vermeld.
 • Mocht vanuit de computer van een van betrokken (bestuur)-functionarissen ongewild persoonspersoonsgegevens verdwenen zijn naar derden, dan wordt het bestuur daarvan onverwijld in kennis gesteld en vindt er overleg plaats hoe in de gegeven situatie adequaat te handelen.
 • Zowel in de bestuursvergaderingen als de algemene ledenvergaderingen is evaluatie of bijstelling van het privacy beleid een jaarlijks terugkerend (vast) agendapunt
 • Foto’s van personen worden uitsluitend geplaatst in nieuwsbrieven, op facebook of op de website als daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de persoon die daartoe bevoegd is.

Hoe lang we gegevens bewaren

Reumabeweeggroep de Meierij bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

Reumabeweeggroep de Meierij zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze bestuursleden en eventueel andere ingeschakelde leden, zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

Reumabeweeggroep de Meierij verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien reumabeweeggroep de Meierij bedrijven inschakelt om uw gegevens te verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. reumabeweeggroep de Meierij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

De website van reumabeweeggroep de Meierij maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u WordPress en WordPress Theme.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard. Voor meer informatie over ons gebruik van logfiles, waaronder de bewaartijd verwijzen we u WordPress en WordPress Theme.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De nieuwe tekst komt dan weer op onze website te staan.

Het bestuur van reumabeweeggroep de Meierij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@reumabeweeggroepdemeierij.nl  of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

Reumabeweeggroep de Meierij
Postadres: Schutsboom 1, 5481 GL, Schijndel