Huishoudelijk Regelement

1. Leden

1.1. Aanmelding

Nieuwe leden worden vanaf de datum van aanmelding lid van de vereniging. Binnen een maand moet aan de jaarcontributie worden voldaan. Vanaf de datum van aanmelding wordt het resterende bedrag van de jaarcontributie betaald. Indien men niet binnen een maand betaalt, wordt men niet aangenomen als lid.

1.2. Afmelden

Wilt U geen lid meer blijven van onze vereniging dan moet u dat schriftelijk doorgeven aan het secretariaat van onze vereniging, via  info@reumabeweeggroepdemeierij.nl

Let op!
U betaalt een jaarcontributie. Bij tussentijdse beëindiging is restitutie niet van toepassing.

1.3. Kosten lidmaatschap

In de jaarvergadering wordt de contributie voor het lopende jaar definitief vastgesteld en een voorstel gedaan voor het volgend kalenderjaar.

1.4. Inhalen

Inhalen van een gemiste beweeg les is niet mogelijk. Bij langdurig verlet, meer dan een half jaar aaneengesloten met uitzondering van vakanties, kan het bestuur een verzoek worden gedaan een korting te verlenen voor het volgende kalenderjaar.

1.5. Aansprakelijkheid

Deelname aan de beweegactiviteiten is voor eigen verantwoording en risico. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook.

1.5. WhatsApp groepen

Elke beweeggroep heeft zijn eigen WhatsApp groep waarin we elkaar in geval van calamiteiten snel op de hoogte kunnen brengen. Zit je in meerdere beweeggroepen dan heeft hun meer groepsapps.
Voor deze groepsapps hebben we wel wat regels opgesteld zodat mensen niet ongewenst overladen worden door berichten op de app.

  • De groep is ervoor om bij on-voorziende omstandigheden elkaar snel te bereiken
  • Je mag je ook afmelden op deze app, dit is niet verplicht wel wenselijk
  • GEEN replays op berichten tenzij echt noodzakelijk
  • GEEN berichten die niets met de groep of vereniging te maken hebben
  • Telefoonnummers mogen NIET aan derden uitgewisseld worden tenzij toestemming van de betreffende persoon
  • Onderwerp en Foto van deze app mogen niet veranderd worden

2. Privacy beleid

Ons privacy beleid, AVG, is hier te lezen.

3. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.