Huishoudelijk Regelement

1. Leden

1.1. Aanmelding

Nieuwe leden worden vanaf de datum van aanmelding lid van de vereniging. Binnen een maand moet aan de jaarcontributie worden voldaan. Vanaf de datum van aanmelding wordt het resterende bedrag van de jaarcontributie betaald. Indien men niet binnen een maand betaalt, wordt men niet aangenomen als lid.

1.2. Afmelden

Wilt U geen lid meer blijven van onze vereniging dan moet u dat schriftelijk doorgeven aan het secretariaat van onze vereniging, via  info@reumabeweeggroepdemeierij.nl

Let op!
U betaalt een jaarcontributie. Bij tussentijdse beëindiging is restitutie niet van toepassing.

1.3. Kosten lidmaatschap

De vereniging kent twee categorieën leden:

  1. Algemene leden
  2. Leden die naast hun algemeen lidmaatschap ook gebruik maken van het beweegaanbod.

In de jaarvergadering wordt de contributie voor het lopende jaar definitief vastgesteld en een voorstel gedaan voor het volgend kalenderjaar.

1.4. Inhalen

Inhalen van een gemiste beweeg les is niet mogelijk. Bij langdurig verlet, meer dan 12 weken, kan het bestuur een verzoek worden gedaan een korting te verlenen voor het volgende kalenderjaar.

1.5. Aansprakelijkheid

Deelname aan de beweegactiviteiten is voor eigen verantwoording en risico. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook.

2. Privacy beleid

Ons privacy beleid, AVG, is hier te lezen.

3. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.